Πολιτική λειτουργίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στον Πολυχώρο Εκπαίδευσης Βαβυλωνία/Κέντρο Ξένων Γλωσσών δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι πολίτες που το επιθυμούν χωρίς κανένα μορφωτικό ή ηλικιακό περιορισμό.

Στις περιπτώσεις που ο αριθμός αιτήσεων υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό συμμετοχών ανά σεμινάριο (διαφοροποιείται σύμφωνα με το είδος του αντικειμένου) τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των συμμετοχών σε κάποιο πρόγραμμα έχει συμπληρωθεί, διατηρείται λίστα επιλαχόντων σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας συμμετοχής ή για την περίπτωση δημιουργίας νέου προγράμματος και εξασφάλισης προτεραιότητας σε αυτό.

Για την επιτυχή εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βαβυλωνίας απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας αίτησης προεγγραφής που βρίσκεται στην σελίδα του κάθε προγράμματος ή η τηλεφωνική ή δια ζώσης αίτηση προεγγραφής και στην συνέχεια η εξόφληση της σχετικής συνδρομής η οποία συνεπάγεται με την ολοκλήρωση της εγγραφής που αναφέρεται στο κάθε πρόγραμμα πριν την έναρξη των μαθήματων/συναντήσεων.

Μεταβολές στα μαθήματα: Η Βαβυλωνία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα όσο αφορά τους εισηγητές και τις ημερομηνίες έναρξης των προγραμμάτων με την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως τους σπουδαστές με sms.

Ακύρωση προγραμμάτων: Η Βαβυλωνία διατηρεί το δικαίωμα και για οποιοδήποτε λόγο να ακυρώσει κάποιο κύκλο μαθημάτων. Σε αυτή την περίπτωση οι καταβληθείσες συνδρομές επιστρέφονται στους δικαιούχους, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης.

Αφαίρεση δικαιώματος παρακολούθησης από τη Πολυχώρο Εκπαίδευσης Βαβυλωνία

Η Βαβυλωνία διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης δικαιώματος παρακολούθησης από οποιονδήποτε σπουδαστή, εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του για οποιονδήποτε λόγο επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή των Μαθημάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Δια ζώσης και εξ αποστάσεως σεμινάρια

- Σε περίπτωση ακύρωσης ενός κύκλου μαθημάτων με ευθύνη της Βαβυλωνίας ακολουθεί επιστροφή των συνδρομών στους δικαιούχους εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης.

- Σε περίπτωση υπαναχώρησης από μέρους  του συμμετέχοντα, και εφόσον ΔΕΝ έχει γίνει ακόμα έναρξη του κύκλου μαθημάτων δύναται η επιστροφή της συνδρομής στον δικαιούχο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από μέρους  του συμμετέχοντα ενώ έχει λήξει η περίοδος εγγραφών ή έχει γίνει η έναρξη του κύκλου μαθημάτων (ακόμα και εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παρακολουθήσει κανένα μάθημαΔΕΝ δύναται η επιστροφή της συνδρομής. Ωστόσο, προσφέρεται η διευκόλυνση με μεταφορά της συνδρομής σε άλλο πρόγραμμα με μόνη προϋπόθεση την ολοκλήρωσή του εντός του ίδιου ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος-Ιούλιος).

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο (σύγχρονα) μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΖΟΟΜ. Στα εξ αποστάσεως σεμινάρια παρέχεται σύγχρονο διδακτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εξ αποστάσεως μαθημάτων. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (ηλεκτρονικός υπολογιστής με web camera και μικρόφωνο ή tablet ή smartphone και σύνδεση στο διαδίκτυο) για να συνδεθούν στην εικονική αίθουσα και να έχουν οπτικοακουστική επαφή με τον καθηγητή/τρια. καθώς και τον απαραίτητο χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Οι εισηγητές είναι πλήρως καταρτισμένοι και εξοικειωμένοι με την χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Απαγορεύεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθημάτων, καθώς και οποιαδήποτε αναδημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού χωρίς την συγκατάθεση της Βαβυλωνίας, του εισηγητή και των συμμετεχόντων.

Η Βαβυλωνία έχει το δικαίωμα να αναδημοσιεύει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τα μαθήματα. Ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα αυτό με την εγγραφή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της επιλογής του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ανανέωσης των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας του Πολυχώρου Εκπαίδευσης Βαβυλωνία συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, προγραμμάτων συνεδρίων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, ονομάτων, λογότυπων και γενικά κάθε είδους διακριτικών γνωρισμάτων και αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία και προστατεύεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων για τη χρήση των οποίων ο Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα του Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία δεν συνεπάγεται την παροχή αδείας ή δικαιώματος χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε τρίτους – επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας του Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία.

Το Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός του για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση διενέργειας οιασδήποτε από των ανωτέρω αναφερόμενων απαγορευμένων πράξεων και σε περίπτωση χρήσης, μέρους ή όλου, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας κατά τρόπο παραπλανητικό και αντίθετο στα χρηστά συναλλακτική ήθη».

Το Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία έχει το δικαίωμα να αναδημοσιεύει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τα μαθήματα. Ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα αυτό με την εγγραφή του στα εκπαιδευτικά προγράμματα του.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα του Π.Ε.Βαβυλωνία συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω των cookies, και των φορμών επικοινωνίας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε αυτοβούλως, είτε εάν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας, αποστέλλονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας ή στο ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει η ιστοσελίδα μας για να διατηρεί το ιστορικό των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από μέλη της εταιρείας και δε παραχωρούνται ή πωλούνται σε τρίτους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα έως ότου ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να διαγραφούν από τα αρχεία του ή όσο ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του «όπως ακριβώς έχουν» και δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του επισκέπτη. Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε ιστοσελίδες τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση, χωρίς να υιοθετεί ή να αποδέχεται τις απόψεις, πράξεις ή το περιεχόμενο που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Με τυχόν ενεργοποίηση των συνδέσμων, ο επισκέπτης αποχωρεί από τον Δικτυακό Τόπο του Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία και πλέον υπόκειται στους όρους χρήσης των τρίτων φορέων, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Ο Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους, ούτε την λειτουργία των διακομιστών του (servers), απρόσκοπτα, χωρίς κανενός είδους σφάλματα ή απαλλαγμένη από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Επομένως, ο Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Διαδικτυακού του Τόπου.

Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από λογαριασμό του Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία, μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενά του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται μόνο για χρήση από τα άτομα στα οποία απευθύνεται. Εάν παρά ταύτα παραληφθεί από μη προοριζόμενο παραλήπτη, ο τελευταίος πρέπει να το επιστρέψει στον αποστολέα χωρίς να κάνει οποιαδήποτε χρήση καθώς η αποθήκευση, ανάγνωση, μετάδοση, αναγραφή, αποκάλυψη, ανακοίνωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στο μήνυμα, δεν είναι σύννομη.

Ο Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι τα αποστελλόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα επισυναπτόμενα αρχεία τους έχουν ελεγχθεί για ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο είναι ευθύνη του παραλήπτη να ελέγξει τη μη ύπαρξη ιών και κακόβουλου λογισμικού, πριν ανοίξει οποιοδήποτε επισυναπτόμενο αρχείο.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές, διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ο Π.Ε./ΚΞΓ Βαβυλωνία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας του καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο. Για τον λόγο αυτό, προτρέπονται οι επισκέπτες να ελέγχουν τακτικά αυτήν τη σελίδα.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ-ONLINE SUBSCRIPTION

(ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Για τις γλώσσες σημειώστε την ΓΛΩΣΣΑ και το ΕΠΙΠΕΔΟ που σας ενδιαφέρει ( πχ. Α1- ΑΓΓΛΙΚΑ ,B2-TOYRKIKA) (For greek language choose your level etc. Greek LEVEL A1, Greek LEVEL A2...)
Τα τμήματα είναι γραμμένα στην σχετική ανακοίνωση.(Πχ. Δευτέρα 19:30-21:45 )- the hours of courses (etc. Monday 19.30-21-45)
Η εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί με την καταβολή της 1ης συνδρομής.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάσει την ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης, καθώς συχνά ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο Παρακαλώ περάστε από την γραμματεία του Κέντρου μας για την τακτοποίησή της πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Your registration will be valid only by deposing the half tuition fee. Please pass by our place to complete your registration prior the beginning of the courses.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.